ܫܚܝܡܐ - ܕܠܠܝܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ̣ܳܐ ܘܳܐܬ̣ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ: ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܳܟ܆ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ. ܘܰܐܚܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܳܐ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܚܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܡܫܰܒܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܡܥܝܪܢܐ ܟܢ ܡܙܡ̄ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܠܠܝܐ 117-119-134

ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܟ. ܐܱܥܺܝܪܰܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܒܠܠܝܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ܀

ܐܱܪܺܝܡ ܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܐܷܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܰܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܱܚܳܢܝ̱܀

ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܟ ܦܰܨܳܢܝ̱܀

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܢܰܒܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ ܡܛܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܝܟ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܐܱܒܳܗ̈ܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܢܡܱ̈ܠܠܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ̱ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܟܰܕ ܬܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܬܥܰܕܪܰܢܝ̱ ܐܻܝܕܳܟ ܡܛܠ ܕܰܨܒܺܝܬ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܣܰܟܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܒܢܳܡܘܣܳܟ ܪܢܺܝܬ. ܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܬܫܰܒܚܳܟ ܘܕܺܝܢܳܟ ܗܘ ܢܥܰܕܪܰܢܝ̱܀

ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܐܷܬܛܥܺܝܬ ܐܝܟ ܥܶܪܒܳܐ ܐܱܒܺܝܕܳܐ. ܒܥܺܝܘܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܛܠ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܝܟ ܠܐ ܛܥܺܝܬ ܘܠܳܟ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܷܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܛܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܱܢܺܝܚ ܐܢܘܢ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܢܰܣܶܩ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ: ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܟ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܘܡܰܢ ܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܬܥܗܰܕ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕ̈ܺܝܢܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܥܝܪܢܐ.
ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܐܱܘ ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܐܱܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ H

ܐܱܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܐܷܓܰܪܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܓܒܳܐ ܘܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇. ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܷܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܱܠܳܗܳܝܳܐ ܨܡܰܚ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܟܰܪܣܳܐ ܐܷܡܗܳܝܬܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܫܘܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܱܘܪܶܒ ܘܙܰܝܰܚ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܐܱܝܠܶܝܢ ܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܩܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ̱ ܐܴܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܐܷܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܘܩܳܝܬܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܛܘܥܝܰܝ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܶܟܝ̱ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܴܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܢܶܒܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܰܩܠܐܴ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܒܶܟܝ̱ ܫܪܳܐ. ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܳܐܪܘܢܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܷܬܚܙܺܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܴܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܱܦܝܣܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܠܰܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ. ܕܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܢܶܠܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܢܶܥܛܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܐܱܘܳܢܷ̈ܐ ܐܘܪ̈ܶܫܠܶܡܳܝܶܐ ܘܰܠܥܘܒܷ̈ܐ ܐܱܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܶܗ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܱܡܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܒܟܠܡܶܕܶܡ ܐܷܬܒܰܩܺܝܬ H

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ. ܒܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ. ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܬܩܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܰܝܰܚܬܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܗܽܘ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ. ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡ̣ܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܰܒܠܰܥ ܦܰܟܳܐ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܠܰܓܙܳܪ ܕܝܺܢܳܐ ܫܪܳܐ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܐܴܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܳܐ ܦܪܺܝܩܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܕܡܶܗ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ. ܘܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܙܳܡܪܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܡܳܗܷ̈ܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܪܰܐܘܽܗ̇ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܩܪܳܗ̇. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܓܰܢܬܳܐ ܐܱܚܺܝܕܬܳܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܛܒܺܝܥܬܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܫܰܡܗܳܗ̇ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܕܰܕܠܐܴ ܙܰܪܥܳܐ ܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܗܘܳܐ ܬܘܽܪܣܳܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܚܰܪܪܰܢ ܡ̣ܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܓܰܒܝܰܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܠܐ ܦܳܚܡܳܐ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܟܕܺܝ̈ܢܳܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܱܦܺܝ̈ܢ ܕܡ̣ܢ ܚܕܳܕ̈ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܘܰܕܬܰܘܪܳܐ ܘܰܕܢܶܫܪܳܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܢ̱ܬܝ̱ ܕܶܝܢ ܐܷܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ̱ ܗܘܱ̈ܝ ܠܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ̱ ܓܝܺܓ̈ܠܐܷ ܘܦܽܘܡܶܟܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܡܰܪ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ H

ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܴܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܥܰܡܰܢ܀

ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܱܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܴ̈ܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܐܴܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܢܽܘܪܳܢܳܐ: ܕܒܰܛܢܳܐ ܡܩܰܒܠܰܬܝ̱ ܘܰܒܪܳܐ ܝܳܠܕܰܬܝ̱ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ̱܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܗܘܳܬ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܬ: ܕܡܳܢܳܐ ܗ̄ܝ ܥܶܠܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܠܐ ܒܰܥܝܳܕܰܐ. ܒܪܳܐ ܣܰܒܰܪܬܳܢܝ̱ ܘܰܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܰܛܢܳܐ ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܘܠܐ ܚܰܙܝܳܐ ܠܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ܀

ܐܴܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܐ ܬܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܷܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ. ܗܳܐ ܡ̣ܢ ܗܳܫܳܐ ܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܛܢܳܐ ܡܠܐܷ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܰܡ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܕܰܟܝܳܗ̇ ܘܡܰܪܩܳܗ̇ ܘܟܶܢ ܐܱܓܶܢ ܒܳܗ̇: ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ܀

ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܐܱܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܕܩܕܝܫ̈ܐ
ܥܩܒܐ ܒ̄ܩ: ܐܱܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ H

ܐܱܢ̱ܬܽܘܢ ܐܢܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܕܰܠܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܙܟܰܝܬܽܘܢ. ܠܐ ܒܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܠܐ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܠܛܝ̈ܫܶܐ. ܐܷܠܐܴ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܝܒܳܐ. ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܣܚܰܦܬܽܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܱܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܥܳܡܰܪ. ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܝܰܪ. ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܓܳܕܶܠ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܴ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܪܰܡܪܡܝܢܰܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܛܰܒܺܝܥܳܐ. ܘܕܰܬܩܰܠܶܣܝ̱ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܘܳܠܝܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܠܐܴ ܡܰܨܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܘܒܰܥܳܝܷ̈ܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܺܝܢ ܘܥܰܠ ܓܰܙܰܝ̈ ܡܳܪܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܺܝܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܩܰܪܶܒ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܫܰܘܫܶܛ ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܡ̣ܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܘܪܳܐ ܕܰܐܓܘܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܒܟܠܡܶܕܶܡ ܐܷܬܒܰܩܺܝܬ H

ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܪܚܶܡܘ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܡܺܝܬܘ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܘܽܟܪܳܢܟܽܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܠܡܺܐܢܷ̈ܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ. ܐܱܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܫܪܶܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦܷ̈ܐ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܻܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ܀

ܐܴܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܡܽܘܢ ܝܳܗܒܰܬ ܠܰܢ ܕܰܪܚܶܡܢܳܟ. ܘܰܥܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܷܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܥܰܠ ܟܘܽܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܒܡܶܐܬܺܝܬܝ̱ ܐܱܘܬܶܒܟܽܘܢ. ܘܰܬܕܽܘܢܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܝܠ. ܘܥܰܡܝ̱ ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܝ̱ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܱܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ. ܕܰܢܛܰܪܬܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܝ̱ ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܝ܀

ܫܘܒܚܐ: ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܶܠܰܬ. ܘܰܐܝܟ ܐܷܡܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇. ܡܠܰܒܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܳܐ. ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܙܟܽܘܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܣܒܽܘܢ ܟܠܝ̈ܠܐܷ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܐܱܒܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪܳܫܶܡ. ܘܰܒܪܳܐ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܓܳܕܶܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܢܶܚܬܶܬ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܐܠܒܶܫܟܽܘܢ ܐܷܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ ܬܶܥܠܽܘܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܝܟ ܗܶܢܝܽܘ̈ܟܶܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܫܩܰܠܘ ܗܘܰܘ. ܙܰܝܢܳܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ. ܘܒܶܗ ܐܱܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܫܰܦܶܠܘ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܱܩܺܝܡܘ ܗܘܰܘ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܘܠܰܚܕܳܕ̈ܐ ܐܴܡܪܺܝܢ. ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܒܪܰܟܘ ܘܰܢܦܰܠܘ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܩܳܡܰܢ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܢܰܢ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܘܰܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܻܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ H

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘܟ: ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܡܺܝܬܘ ܡܛܠ ܚܽܘܒܳܟ. ܢܦܺܝܣܘܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܗܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܐܱܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ: ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܴ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ: ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܰܙܟܰܝܬܽܘܢ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܬܽܘܢ: ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀


ܨܠܽܘܬܳܐ

ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡ̇ܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀
ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܘܰܡ̇ܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܩܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܠܠܝܐ

ܕܥܢܝ̈ܕܐ
ܥܩܒܐ ܒܩ̄: ܐܱܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ H

ܐܱܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܒܰܐܘܳܢܷ̈ܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܐܱܢܺܝܚ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡ. ܟܰܕ ܫܳܒܶܩ ܐܢ̱ܬ ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܢ̱ܬ. ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕܶܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܡܺܝܬ ܘܡܰܚܶܐ ܘܡܰܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܡܰܣܶܩ. ܠܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܡܳܪܝ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܡܺܝܟܳܐܺܝܠ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܦܳܩܥܺܝܢ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܡܶܨܛܰܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܛܳܫܶܐ ܣܰܗܪܳܐ ܘܥܳܡܛܺܝܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܡܶܬܓܕܶܕ ܢܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܡܶܫܬܺܝܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܓܰܠܬܳܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܐܱܪܥܳܐ ܬܽܘܗ ܘܒܽܘܗ. ܐܺܝܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄: ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܷܬܒܰܩܺܝܬ H

ܦܬܓ̄: ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܱܢܺܝܚ ܐܢܘܢ: ܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܡ̣ܢ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܥܰܕ ܗܳܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܐܱܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܢܰܪܓܫܽܘܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܚܰܫܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܡ̣ܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܥܰܕ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܰܒܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܘܢܳܫܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ. ܐܝܬ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܠܐ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܡܛܶܐ. ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܩܳܢܛܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܚܷ̈ܛܶܐ ܠܡܶܛܪܳܐ ܡܶܬܝܱ̈ܐܒܳܢ. ܘܝܰܥܪܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ. ܐܱܫܘܳܢ ܕܥܰܡ ܚܷ̈ܛܶܐ. ܠܐܱܘܨܪ̈ܰܝܟ ܢܶܬܟܰܢܰܫ܀

ܫܘܒܚܐ: ܛܽܘܒ ܠܐܱܝܢܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܚܰܝܷ̈ܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܶܬܪܫܶܡ. ܘܶܐܢ ܡܽܘܫܶܐ ܫܡܳܗܷ̈ܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܒܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܪܫܰܡ. ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܐܱܡܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ. ܒܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ. ܪܫܽܘܡܘ ܫܡܳܗܷ̈ܐ ܕܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ. ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܀

ܡܢܥܠܡ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܕܟܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܝ̱ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ̱ ܚܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ. ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ. ܥܰܡܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܳܐ܀


ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ H

ܚܰܕܶܬ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒܪܺܝܬܳܟ ܒܢܘܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܘ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓܳܐ ܫܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀

ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܐܱܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ: ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܶܩܥܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܬ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ: ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀


ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܘܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܘܗܰܠܶܠܘܝܰܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܐ܀ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀
ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܒܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܢܘܢ ܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܢܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ܀


ܣܶܕܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܱܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒܷ̈ܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܥ̱ܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܐܱܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܣܺܝ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܱܡܺܝܢ܀

ܘܡܰܘܪܒܳܐ ܘܒ̈ܬܶܐ:

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܶܕܝܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܒܰܐܠܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ̱. ܕܚܳܪ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐܡܬܶܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡ̣ܢ ܗܳܫܳܐ ܛܘܒܳܐ ܢܷ̈ܬܠܳܢ ܠܺܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ̱ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠܬܳܢ ܘܩܰܕܺܝܫ ܫܡܶܗ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܥܒܰܕ ܙܳܟܘܬܳܐ ܒܰܕܪܳܥܶܗ ܘܒܰܕܰܪ ܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ. ܣܰܚܶܦ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܰܟܺܝܟ̈ܐ܀

ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܰܥ ܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐܝܬ ܘܥܰܕܰܪ ܠܐܻܝܣܪܳܐܝܠ ܥܰܒܕܶܗ ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܚܢܳܢܶܗ ܐܝܟ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܥܰܡ ܐܱܒܪܳܗܳܡ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܗ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܡܰܘܪܒܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ

ܓܒܝ ܛܟܤܐ: ܐ, ܒ, ܓ, ܕ, ܗ, ܘ, ܙ, ܚ


ܐܡܝܢ: ܡܳܐ ܛܳܒ:

ܐܡܝܢ: ܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܝܪ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܠܐܱܚܷ̈ܐ ܡܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܱܟܚܕܳܐ ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܩܢܳܐ. ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܕܰܩܢܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܒܰܪ ܨܰܘܪܳܐ ܕܟܽܘܬܺܝܢܶܗ. ܠܰܠܡܺܐܢ ܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܐܱܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܠܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ܀

ܐܝܟ ܛܰܠܐܴ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܡܛܠ ܕܬܰܡܳܢ ܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ . ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܟܳܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܱܡܺܝܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܟܽܠܫܳܥ ܦܰܚ̈ܐ ܨܳܠܐܷ ܠܰܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܨܠܺܝܒܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܐܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܬ ܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܱܫܘܳܢ ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܘܬܰܢ ܘܰܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ.

ܡܙ̄ܡ. ܦܬܓ̄: ܐܷܬܬܥܺܝܪܘ ܕܰܡܟ̈ܐ ܘܩܽܘܡܘ ܫܰܒܰܚܘ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܘܡܶܐ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܠ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܘܡܰܝܴ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܛܠ ܕܗܽܘ ܐܷܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ. ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܢܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒ ܘܠܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܗܽܘܡܷ̈ܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܘܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠܥ̈ܠܐܷ ܥܒܳܕܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ܀

ܛܘܪ̈ܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܝܠܳܢ̈ܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܱܪ̈ܙܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪ̈ܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ܀

ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܷܡ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܳܢܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܓܰܕܽܘܕ̈ܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܳܒܷ̈ܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܛܠ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܫܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܺܣܪܳܐܝܠ ܥܰܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܝܺܣܪܳܐܝܠ ܒܥܳܒܘܕܶܗ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܡܰܠܟܗܽܘܢ܀

ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܒܰܦܠܰܓ̈ܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܐ ܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܛܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܢܪܰܡܪܡܽܘܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܀

ܠܡܶܬܒܰܥ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡ̣ܢ ܐܷܡܘ̈ܬܳܐ ܠܡܶܐܣܰܪ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܽܘܛܡܷ̈ܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܴ܀

ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܐ܀

ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܦܠܰܓ̈ܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܡܶܢܷ̈ܐ ܚܰܠܝ̈ܬܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܨܶܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ. ܟܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܚܰܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܷܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܛܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̄ܘ ܠܥܳܠܰܡ܀


ܫܘܒܚܐ ܘܡܢܥܠܡ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܓ̄ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀


ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ H

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܝܟ ܕܶܩܠܐܴ ܢܦܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ ܐܱܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܶܫܘܰܚ܀

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܢ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗ̄ܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐ܀

ܫܘܒܚܐ ܘܥܩܒܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܴܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܱܦܪܶܝܡ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ܀


ܣܶܕܪܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܪܕܺܝ ܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝܴ̈ܐ. ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܫܳܥܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܶܕܪܳܐ

ܟܰܕ ܒܩܽܘܠܳܣܷ̈ܐ ܘܚܘܓܳܝܷ̈ܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ ܘܰܒܚܰܕܘܬܳܐ ܐܴܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܫܶܦܥܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܥܳܕܽܘܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܡ̣ܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܷܬܓܒܺܝܬ ܐܝܟ ܐܷܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܝܠ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܐܢ̱ܬ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ. ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ. ܫܓܽܘܫ̈ܝܶܐ ܢܶܬܠܚܽܘܢ. ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ. ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ. ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ. ܚܰܘܒܷ̈ܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܐܘܘܳܢܷ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܚܰܝܠܳܢܳܟ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܟ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ H

ܫܠܳܡ ܠܳܟ ܐܴܘ ܓܰܒܝܳܐ. ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܺܒܶܝܠ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܱܣܳܐ ܠܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܫܺܐܕ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ܀

ܬܗܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܒܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ. ܟܰܕ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܐ ܐܷܬܪܰܦܺܝ ܗܘܳܐ. ܒܕܰܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܱܬܠܺܝܛܳܐ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܘܢܰܨܚܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ ܕܰܦܠܰܚ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܐܘܠܨܳܢ̈ܐ. ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܡܛܠ ܚܰܝܷ̈ܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܢܥܠܡ: ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܫܰܡܫܶܬܳܝܗܝ. ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ. ܫܩܰܠܬ ܐܱܒܽܘܢ ܠܢܺܝܪܶܗ. ܗܽܘ ܢܝܰܩܰܪ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀


ܒܥܘܬܐ ܐܦܪܝܡܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ H

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܷܡܳܟ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܷܡܳܟ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀

ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܣܰܒܰܪ ܠܰܢ: ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܢܚܶܬܘ ܩܳܡܘ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܚܰܝܶܠ ܠܰܢ: ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ܀

ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܪܰܣ ܗܘܳܐ ܛܰܠܐܴ: ܠܰܛܠܳܝܷ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܪܽܘܣ ܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܡܰܠܐܟܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܰܢ: ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܷܡܳܟ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܷܡܳܟ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ܀


ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܳܟ̈ܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ:

ܥܰܡܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܤܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܤܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܤܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܀

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܨܠܺܝ ܠܰܢ ܐܶܕܢܳܟ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܚܽܘܤ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܗ̱ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܐܶܒܰܪܟܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܒܰܪܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܠܳܟ ܦܶܐܐ ܩܽܘܠܳܤܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܰܡ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܳܦ ܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܩܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬ̣ܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܐܶܨܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ (ܓ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ̣ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬ̣ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̣ܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܨܛܰܠܝܳܢ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܫܡܳܝܳܬܳܐ

ܩܢܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬ̣ܝܺܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̣ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܢܚܶܬ̣ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬ̣ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܳܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̣ ܘܐܶܬ̣ܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬ̣ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܝܺܬ̣ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬ̣ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̣ܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̣. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬ̣ܰܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓ̣ܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶـܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝ̣ܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̣ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̣ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ̣ܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̣ܡܳܪܝ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̣ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܒܶܝܬ̣ ܐܰܒܽܘܟܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓ̣ܪܰܓ̣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ̣ܝ̱܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̣ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̣ܝ̱܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬ̣ܰܢ܇ ܘܰܨܠܽܘܬ̣ܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̣ܰܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܇ ܠܰܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܠܗܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܷܕܢܶܟܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܐܟ̣ܶܐ܇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ̣ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܛܶܥܢܰܬ̣ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̣ܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀


ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܩܘܩܠܝܘܢ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬ̣ܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̣ܙܳܐ܀


ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ

ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܐܴ܀

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ:
ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ:

ܥܩܒܐ

ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦܠܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܟ܇ ܢܶܬ̣ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܳܟ܀

ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܶܝܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܶܛܒܰܥ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ

ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ̣ܝ̱ ܒܬ̣ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ̣ ܛܰܝܒܽܘܬ̣ܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱. ܡܒܰܪܰܟ̣ܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ̣ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̣ ܐܰܠܗܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܫܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl