ܫܚܝܡܐ - ܡܢܬܐ ܡܢ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܘܡܥܒܪ̈ܢܐ ܘ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

ܐܝܟ ܐܷܓܰܪܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐܷ. ܗܳܟܰܢ ܐܻܝܬܶܝܗ̇ ܒܳܥܽܘܬܶܟܝ̱. ܐܴܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܶܟܝ̱. ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܬܚܰܝܶܠܝ̱ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܘܬܰܚܠܶܡܝ̱ ܠܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܘܰܡܥܳܩܺܝܢ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܺܝܢ ܘܰܡܛܰܪܦܺܝܢ. ܘܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘܴ̈ܬܰܢ. ܘܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܫܷ̈ܐܠܳܬܰܢ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ̱. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀


ܕܩܕܝ̈ܫܐ:

ܐܝܟ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܐܱܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܫܰܕܘ ܠܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܢܶܬܬܰܓܪܽܘܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܰܝܷ̈ܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܚܰܠܶܦܘ ܗܰܘܘ. ܘܳܐܦ ܒܰܢܝܳܚܷ̈ܐ ܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ. ܐܱܚܶܒܘ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܰܦ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܐ ܡܩܰܘܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܨܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܰܕܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀


ܕܬܝܒܘܬܐ:

ܡܳܪܝ̱ ܕܰܠܳܢܝ̱ ܡ̣ܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ. ܕܚܰܘܒܷ̈ܐ ܘܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܠܺܝ ܕܢܶܚܬܶܬ ܠܐܷܫܬܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ. ܘܶܐܚܕܰܬ ܥܠܰܝ ܒܺܐܪܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܐܱܣܳܐ ܬܒܳܪܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܘܰܥܨܽܘܒ. ܘܰܒܙܽܘܦܳܟ ܚܰܘܰܪ ܟܘܬܡܴ̈ܬܝ̱. ܘܐܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܱܢܗܰܪ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ̱. ܕܶܐܚܙܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ̱. ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܴܦ ܐܷܫܰܒܚܳܟ ܐܱܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀


ܐܚܪܢܐ ܡܥܒܪܢܐ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܓܠܐܴ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܪܳܐ ܡ̣ܢ ܥܰܦܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܐܴ. ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܳܪܰܬ ܓܰܙܷ̈ܐ. ܘܣܳܡ ܝܕܰܥܬܳܐ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܴ̈ܐ. ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܬܶܙܡܰܪܝ̱. ܬܰܘ ܡܰܠ̈ܳܠܐܷ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܥܰܕܠܐܴ ܢܶܕܡܰܟ ܫܶܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܠܶܠܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܟ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܕܒܳܠܶܡ ܠܦܽܘܡܰܢ. ܘܰܡܫܰܬܶܩ ܠܰܢ. ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܫܗܰܪܘ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܐܴܦ ܟܰܕ ܡܰܝܺܬܝܢ ܚܰܝܷ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܳܐܦܶܢ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܢܘܢ. ܢܥܺܝܪܝܘܗܝ ܠܗܰܘܢܰܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܩܰܠܶܣ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ ܕܡܰܪܗܶܒ ܥܳܠܡܷ̈ܐ. ܟܰܕ ܥܝܪܝܢܰܢ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܚܰܬܢܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ܀


ܐܚܪܢܐ ܡܥܒܪܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܝܟ ܕܒܰܚܛܽܘ̈ܛܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܡܢܰܦܶܨ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܱܪܥܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܓܰܘܳܗ̇. ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܢܳܫܒܳܐ. ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ. ܘܰܡܢܰܦܨܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ. ܐܝܬ ܕܚܳܕܶܐ ܘܰܦܨܺܝܚ. ܘܐܝܬ ܗܽܘ ܕܰܟܡܺܝܪ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܗܶ ܡܶܬܦܪܰܥ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܴ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܐܴܦ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܳܐܠܶܝܢ ܠܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡ̣ܢ ܐܱܝܠܶܝܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܷܬܓܠܶܙܘ. ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ktobesuryoye.nl