ܫܚܝܡܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ

ܐ H

ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܚܽܘܪܺܝܒ. ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐܴ. ܨܳܪ ܛܽܘܦܣܶܟܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܘܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܝܳܩܶܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܝܬܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܗ̱ܘ ܨܳܐܪ ܗܘܳܐ. ܕܰܕܠܐܴ ܙܰܪܥܳܐ ܝܠܶܕܬܺܝܘܗܝ̱. ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝܴ̈ܐ ܕܫܰܠܚܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܫܳܛܘ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܐܷܢܶܝܢ. ܘܠܰܒܫܽܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ܀

ܒܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܚܳܕܶܝܢ ܐܦ ܪܳܘܙܺܝܢ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ. ܬܰܡܳܢ ܐܱܢ̱ܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܐܱܢܺܝܚ ܐܷܢܶܝܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܱܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀


ܒ H

ܐܷܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܗܘܰܝܬܝ̱ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܓܰܘܣܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܐܴܚܕܺܝܢܰܢ. ܕܡ̣ܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܠܶܟܝ̱ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܟܝ̱ ܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܫܰܡܗܶܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܬܡܰܬܠܰܬ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܐܢ̱ܬܝ̱ ܗ̱ܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܠܶܟܝ̱ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܳܓܘ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܘܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܀

ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܐܴܠܶܦ ܐܱܠܦܺܝ̈ܢ ܘܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝܴ̈ܐ ܒ̈ܩܳܠܐܷ ܚܠܰܝܴ̈ܐ. ܡܩܰܪܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܰܐ܀


ܓ H

ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܐܷܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܡ̣ܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܐܱܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܰܢ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܐܪܕܺܝܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܠܰܬܠܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܻܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܘܡܳܝܬܳܐ. ܣܓܺܝܕܰܬ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ܀

ktobesuryoye.nl