ܫܚܝܡܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܐ H

ܠܶܟܝ̱ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ ܒܓܽܘܫܡܳܗ̇. ܕܰܐܘܨܰܪ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܶܟܝ̱. ܘܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ̱ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܠܶܟܝ̱ ܕܩܰܕܶܡܘ ܨܳܪܘܟܝ̱ ܢܒܺܝܷ̈ܐ. ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܬܶܗܪܳܐ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܓܶܙܬܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܘܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܽܘܚܷ̈ܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܱܦܪܶܝܡ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܐܱܠܝܨܺܝܢܰܢ. ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܒܰܥܓܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܣܰܪܗܶܒ ܦܰܢܳܐ ܫܷ̈ܐܠܳܬܰܢ. ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܡܳܪܳܟ ܡ̣ܢ ܟܠ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ܀

ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܝܰܗܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܡ̣ܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܢܫܰܢܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܢܣܰܒܘ. ܛܽܘܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܟܠܽܘܗܝ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝܴ̈ܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܐܷܐ. ܒܩ̈ܠܐܷ ܚܠܰܝܴ̈ܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܡܩܰܪܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀


ܒ H

ܐܢ̱ܬܝ̱ ܕܐܝܬܰܝܟܝ̱ ܐܷܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܢ̱ܬܝ̱ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܢ ܥܽܘܒܶܟܝ̱ ܕܰܟܝܳܐ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܠܶܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܣܶܒܶܠܬܳܐ ܘܓܶܙܬܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܘܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܝܩܺܝ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

ܛܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܒܡܳܪܟܽܘܢ ܚܰܝܳܐ ܐܱܘܕܺܝܬܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܷܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܗܳܝ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܠ ܐܱܝܢܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܝ̱. ܘܫܳܬܶܐ ܟܳܣܳܐ ܕܕܶܡܝ̱ ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܗ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܐܱܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀


ܓ H

ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܷܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܐܷܬܺܝܠܶܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܴ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܷܬܒܰܣܰܪܬ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܩܥܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܶܝܬ ܕܝܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܟܺܐܢܷ̈ܐ ܠܢܰܦܫ̈ܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܟܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ktobesuryoye.nl