ܒܝܬ ܓܙܐ

Treasury of Chants

ܩܘܕܝܩܘܣ

Click on the links here below to expand:

ܩܳܠ̈ܶܐ ܫܰܗܪ̈ܳܝܶܐ ܐ - ܟܘ

ܓܽܘܫܡ̈ܶܐ ܕܫܚܺܝܡܳܐ ܟܙ - ܡܛ

ܣܶܒܠ̈ܳܬܳܐ - ܢܕ

ܛܶܟܣܳܐ ܕܦܶܪ̈ܕܶܐ ܢܗ - ܣܓ

ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܣܕ - ܥܐ

ܛܶܟܣܳܐ ܕܡܰܘܪ̈ܒܶܐ ܥܒ - ܥܛ

ܩܳܠ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܦ

ܛܶܟܣܳܐ ܕܬܰܟܫܦ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܰܒܽܘܠܳܝܳܬܳܐ (ܡܰܥܶܒܪ̈ܳܢܶܐ) ܦܐ - ܦܚ

ܛܶܟܣܳܐ ܬܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܩܽܘܩܰܠܺܝ̈ܰܐ ܦܛ - ܨܬ

Source: Bet Gazo - publication of Bar Hebraeus Press, Mor Ephrem Monastery, the Netherlands - 2005


ktobesuryoye.nl